Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Effect of pH on the structural properties and emulsification of myofibrillar proteins of large yellow croaker (Larimichthys crocea)
REN Zhongyang, CUI Yaqing, CHEN Yufeng, SHI Linfan, HAO Gengxin, YANG Shen, QIU Xujian, LIU Shuji, WENG Wuyin
DOI:10.11964/jfc.20211113149
Abstract FullText HTML PDF
Effect of inlet pipe setting angle on the self-cleaning performance of circular recirculating aquaculture tank
ZHU Fang, GUI Fukun, HU Jiajun, KONG Jianqiao, PAN Xunran, ZHANG Zekun, FENG Dejun, QU Xiaoyu
DOI:10.11964/jfc.20210612898
Abstract FullText HTML PDF
Effects of different low temperature times keeping alive without water on survival, nutritional composition, enzyme activities and antioxidant indexes of Cipangopaludina chinensis
ZHOU Kangqi, WEI Zina, LI Zhe, LIN Yong, HUANG Yin, DU Xuesong, QIN Junqi, CHEN Zhong, OU Hongxia, XU Junlong, XIANG Guide, PAN Xianhui
DOI:10.11964/jfc.20211213262
Abstract FullText HTML PDF
Molecular cloning and expression analysis of StAR gene from oriental river pawn (Macrobrachium nipponense) in response to hypoxia
ZHENG Cheng, XUE Cheng, ZHAO Qianqian, SUN Shengming
DOI:10.11964/jfc.20220413445
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Clostridium butyricum on growth, body index, nutrient utilization, and intestinal structure and function of discus fish Symphysodon haraldi
ZHU Jianguo, WEN Bin, CHENG Guo, GAO Jianzhong, CHEN Zaizhong
DOI:10.11964/jfc.20211213214
Abstract FullText HTML PDF
Screening of InDel markers associated with heat tolerance traits in Esox lucius based on simplified genome sequencing
AYELHAN Haisa, ZHANG Yu, YANG Bowen, XIAN Yulan, GAO Pan, SHEN Yubang
DOI:10.11964/jfc.20230213918
Abstract FullText HTML PDF
The effects of size and grid angle of sorting grid on the hydrodynamic performance and shape of trawl codend
YIN Liqiang, TANG Hao, XU Liuxiong, LIU Wei, LIU Jingbin, SUN Qiuyang, ZHANG Feng
DOI:10.11964/jfc.20210913085
Abstract FullText HTML PDF
Effect of dietary guanidinoacetic acid on growth, hepatic anti-oxidative capacity and muscle energy metabolism in channel catfish (Ictalurus punctatus)
YU Hailuo, XIAO Tiaoyi, LUO Yiwen, WANG Hongquan, REN Wei, YE Lihai, ZHANG Yanling
DOI:10.11964/jfc.20211113150
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of flow field effect of cube-diagonal hole-opening artificial reefs
XUE Dawen, PANG Congli, PAN Yun
DOI:10.11964/jfc.20210913056
Abstract FullText HTML PDF
Principal component and discriminant analyses of morphological traits of cultured Konosirus punctatus at different stage
PING Hongling, ZHANG Tao, SHI Huilai, FU Tiezhong, HE Jie, LI Bin, LU Bin, YU Xuejun
DOI:10.11964/jfc.20211113153
Abstract FullText HTML PDF
Re-evaluation of the taxonomic status of three nominal species, Cynoglossus abbreviatus, C. trigrammus and C. purpureomaculatus in Cynoglossus (Pleuronectodei: Cynoglossidae)
KONG Xiaoyu, LUO Hairong, THOMAS A. Munroe
DOI:10.11964/jfc.20220913674
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional reconstruction of yellowfin tuna (Thunnus albacares) body based on CT scan data
SONG Liming, LI Jinlin, ZHANG Min
DOI:10.11964/jfc.20211113194
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Na+/K+ ratio on growth, body composition, hepatopancreas and gill microsturucture of Litopenaeus vannamei reared in low-salinity environment
ZHU Huaping, SU Jiaqi, ZHANG Zijun, ZHU Changbo, ZHANG Bo, LI Ting, CHEN Suwen
DOI:10.11964/jfc.20211013129
Abstract FullText HTML PDF
Effects of salmon calcitonin on the expression of miRNA in Oncorhynchus mykiss scales
ZHOU Qiling, MA Qian, WANG Liuyong, MAO Feifan, YANG Erjun, CHEN Gang
DOI:10.11964/jfc.20210913059
Abstract FullText HTML PDF
Qualitative and quantitative analysis of Platyrhina sinensis based on eDNA methods in Zhoushan offshore
GAO Tianxiang, ZHANG Haobo, WANG Xiaoyan, CHEN Zhi
DOI:10.11964/jfc.20220513499
Abstract FullText HTML PDF
Triploid induction by hyponotic shock in the Chinese pearl oyster (Pinctada martensii)
FAN Chao, ZHANG Xuekai, ZHANG Xingzhing, TANG Liming, LI Jinlong, LI Qiongzhen, WANG Zhaoping
DOI:10.11964/jfc.20220113264
Abstract FullText HTML PDF
Allograft inflammatory factor-1 stimulates leukocyte viability and inflammatory mediator release from Ctenopharyngodon idella
WANG Yilin, WU Yinghuan, ZHAO Yanying
DOI:10.11964/jfc.20210813021
Abstract FullText HTML PDF
Observation of hematocytes in peripheral blood and the hematopoiesis in Sinibrama taeniatus
SHI Jinfeng, LIU Xiaohong, WANG Haoyu, LIU Xiaoqin, WANG Zhijian
Abstract FullText HTML PDF
Size structure and community stability assessment of fish community in the Yangtze River estuary
YANG Keer, CHEN Jinhui, ZHAO Jing, WANG Xuefang, WU Jianhui, ZHANG Shuo, MA Jin
DOI:10.11964/jfc.20210913057
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the key factors of filamentous algae occurrence in aquaculture ponds
TANG Yongtao, WANG Chen, CHENG Yongxu, SUN Yunfei, ZHAO Liangjie, QIAN Chen, YANG Yingfei
DOI:10.11964/jfc.20211113147
Abstract FullText HTML
Tissue distribution of transcription for 29 lipid metabolism-related genes in turbot (Scophthalmus maximus)
LIU Guoxu, MENG Xiaoxue, MA Qiang, WEI Yuliang, LIANG Mengqing, XU Houguo
DOI:10.11964/jfc.20220313389
Abstract FullText HTML PDF
Protection and utilization status and prospect of large yellow croaker (Larimichthys crocea) germplasm resources
XU Peng, KE Qiaozhen, SU Yongquan, LIU Jiafu, ZHENG Weiqiang
DOI:10.11964/jfc.20210312688
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of formation related genes (PyMFG) of monospores and analysis of differential expression in Pyropia yezoensis
SONG Shanshan, DING Hongchang, YAN Xinghong
DOI:10.11964/jfc.20190311710
Abstract FullText HTML PDF
Column
Research progress on molecular mechanism of hormone regulation of vitellogenin synthesis in Pancrustacea
XIE Chizhen, LU Ying, QIU Gaofeng
2024, 48(2):029601. DOI:10.11964/jfc.20221013731
Abstract FullText HTML PDF
Vitamin D3 requirement, absorption, transport and its relationship with carbohydrate and lipid metabolism in aquatic animals
LIU Shengzan, LUO Zhi
2024, 48(2):029602. DOI:10.11964/jfc.20221213848
Abstract FullText HTML PDF
Molecular identification and agglutination characteristics of C-type lectin receptor Clec4e in large yellow croaker (Larimichthys crocea)
ZHANG Xinluo, WANG Yongyang, WU Ziliang, HUANG Xiaohong, CHEN Xinhua, ZHANG Weini
2024, 48(2):029403. DOI:10.11964/jfc.20220113308
Abstract FullText HTML PDF
The regulation mechanism of Akkermansia muciniphila on glucose metabolism of the Cyprinus carpio
WANG Yawei, HUANG Zhenyi, YANG Boya, YOU Fu, ZHANG Xindang, YANG Guokun, CHANG Xulu, FENG Shikun, MENG Xiaolin
2024, 48(2):029604. DOI:10.11964/jfc.20230814110
Abstract FullText HTML PDF
Determination and analysis of the amount of mesenteric fat deposition in grass carp (Ctenopharyngodon idella)
JIANG Peng, FAN Jiajia, LI Shengjie, DU Jinxing, LEI Caixia
2024, 48(2):029605. DOI:10.11964/jfc.20211113175
Abstract FullText HTML PDF
Distribution characteristics of phosphorus speciation and potential bioavailable phosphorus in surface sediments of the central area of Bohai Sea
CHEN Ze, TANG Jianye, LIU Yonghu, CHENG Qian, ZHANG Shuo
2024, 48(2):029106. DOI:10.11964/jfc.20210913064
Abstract FullText HTML PDF
Spectral and distribution characteristics of colored dissolved organic matter (CDOM) in Sanggou Bay in spring
WU Wenguang, ZHANG Jihong, LIU Yi, WANG Xinmeng, YANG Jun, FENG Xu, KANG Qinzi
2024, 48(2):029107. DOI:10.11964/jfc.20210813009
Abstract FullText HTML PDF
Removal effect of NH4+-N and NO2-N by Chlorella vulgaris and the assimilation pathway of NO2-N
SHEN Lei, GAO Jiancao, NIE Zhijuan, ZHENG Zhaowei, HU Jiawen, SHAO Nailin, SUN Yi, XU Gangchun
2024, 48(2):029408. DOI:10.11964/jfc.20211113178
Abstract FullText HTML PDF
Algae-lysing activity of Vibrio mediterranei 117-T6
SHI Hanmeng, HONG Fan, DAI Yingfen, XU Mengya, YANG Rui
2024, 48(2):029409. DOI:10.11964/jfc.20211013110
Abstract FullText HTML PDF
Effects of ginseng stem and leaf extract fermented by Lactobacillus casei on growth, immunity and antioxidant function of Carassius auratus
MENG Xin, YU Peng, SHAN Xiaofeng, QIAN Aidong
2024, 48(2):029410. DOI:10.11964/jfc.20220113309
Abstract FullText HTML PDF
Identification of the interaction between TAB2 and TAK1 proteins from Ctenopharyngodon idella and effect of their interaction on the expression of two antimicrobial peptides genes
YANG Wenfei, GUO Jiajing, ZHAO Wenping, LI Jinnian
2024, 48(2):029411. DOI:10.11964/jfc.20210913077
Abstract FullText HTML PDF
A screening method of anti-aquatic viral drugs based on Nrf2/HO-1 promoter
WANG Jingwen, WU Miaomiao, LI Lijuan, GU Zemao, YUAN Junfa
2024, 48(2):029412. DOI:10.11964/jfc.20220313382
Abstract FullText HTML PDF
Molecular characterization of ATG5 in Larimichthys crocea and its role in promoting virus proliferation
WEI Zuyun, WANG Shan, LI Wanru, WANG Shenglan, CHEN Yuhong, MU Yinnan, CHEN Xinhua
2024, 48(2):029413. DOI:10.11964/jfc.20210913047
Abstract FullText HTML PDF
Solid phase denitrification system performance using loofah sponge as carbon source
GAO Shuwei, ZHANG Kai, LI Zhifei, XIE Jun, WANG Guangjun, YU Ermeng, LI Hongyan, XIA Yun, TIAN Jingjing, GONG Wangbao
2024, 48(2):029414. DOI:10.11964/jfc.20211213225
Abstract FullText HTML PDF
Sterilization technology of ready-to-eat isinglass
YUAN Yi, JIANG Qixing, GAO Pei, YANG Fang, YU Dawei, XU Yanshun, XIA Wenshui
2024, 48(2):029815. DOI:10.11964/jfc.20211213259
Abstract FullText HTML PDF
Oscillator frequency effects on death rate and physiological status of Sepiella japonica
ZHOU Shanshan, ZHOU Yongdong, LI Zhe, OUYANG Hong, ZHEN Xiaoman, LIANG Jun, CHEN Junlin, CHEN Jiayi, XU Kaida
2024, 48(2):029816. DOI:10.11964/jfc.20210612921
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction

Supported by: Beijing Renhe Information Technology Co. Ltdsupport: info@rhhz.net