column
Targeted regulation of miR-305-5p on Macrobrachium nipponense MnCHT3A gene in vivo
YUE Kaidi, CHEN Ke, DU Juan, LÜ Yanjie, YANG Hong, NING Qianji
2021, 45(11):1797-1803. DOI:10.11964/jfc.20200912427
Abstract FullText HTML PDF
Mutation in SRBI gene and its association with the red shell color in Meretrix meretrix
SHI Heming, DONG Yinghui, YAO Hanhan, BAO Yongbo, LIN Zhihua
2021, 45(11):1804-1813. DOI:10.11964/jfc.20201012432
Abstract FullText HTML PDF
Embryonic development and morphological characteristics of larvae and juveniles of cobia (Rachycentron canadum)
KUANG Jiehua, CHEN Gang, MA Qian, HUANG Jiansheng, ZHANG Jiandong, SHI Gang, WANG Zhongliang, TANG Baogui
2021, 45(11):1814-1824. DOI:10.11964/jfc.20200812389
Abstract FullText HTML PDF
Accumulation of nitrite and responses of energy metabolism exposed to nitrite stress in Litopenaeus vannamei
LI Zhongshuai, MA Shen, SHAN Hongwei, WANG Teng, XIAO Wei
2021, 45(11):1825-1834. DOI:10.11964/jfc.20201112474
Abstract FullText HTML PDF
Continuous observation of early embryonic development of Hyriopsis cumingii under in vitro culture condition and analysis of biological zero point and effective accumulated temperature
HU Honghui, BAI Zhiyi, GUO Sipeng, FENG Shangle, SUN Tianyang, CHEN Weimin
2021, 45(11):1835-1842. DOI:10.11964/jfc.20201212524
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between spatial distribution of Oratosquilla oratoria and environmental factors in Shandong offshore based on optimized BP neural network model analysis
LI Pengcheng, ZHANG Chongliang, REN Yiping, XU Binduo, XUE Ying
2021, 45(11):1843-1853. DOI:10.11964/jfc.20200712336
Abstract FullText HTML PDF
Heterotrophic feeding of hermatypic corals in Luhuitou Sanya
GAN Jianfeng, YU Xiaolei, LUO Yong, HUANG Lintao, LIU Chengyue, JIANG Lei, HUANG Hui
2021, 45(11):1854-1862. DOI:10.11964/jfc.20200912399
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of suitable body size for tagging and releasing of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)
LÜ Shaoliang, LIN Kun, ZENG Jiawei, ZHANG Shenzeng, CHEN Zhijie, WANG Xuefeng
2021, 45(11):1863-1870. DOI:10.11964/jfc.20200412224
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Saccharina japonica enzymatic hydrolysis extract on the growth and hepatopancreas transcriptome of Ictalurus punctatus
LÜ Hao, YE Yuantu, YI Haoming, SUN Fei, SHI Yaoyao, LÜ Bin, ZHOU Wei, JIANG Rong
2021, 45(11):1871-1885. DOI:10.11964/jfc.20201012436
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of liver oxidative damage induced by hemolysis in grass carp (Ctenopharyngodon idella)
QIN Zhendong, LU Zhijie, YANG Minxuan, HUANG Yao, ZHAN Fanbin, LI Yanan, SHI Fei, CHEN Shaojun, LI Jun, LIN Li
2021, 45(11):1886-1898. DOI:10.11964/jfc.20210212655
Abstract FullText HTML PDF
Antibacterial mechanism of oridonin against Aeromonas hydrophila in vitro
MIAO Yujia, CHEN Jiehao, LIANG Tianyu, CHEN Jiwei, LIANG Chao, HUANG Xiaoli, CHEN Defang, WANG Kaiyu, GENG Yi, OUYANG Ping
2021, 45(11):1899-1908. DOI:10.11964/jfc.20200912400
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and immune protective efficacy analysis of an inactivated vaccine against infectious hematopoietic necrosis (IHN)
CHEN Guihua, XU Liming, ZHAO Jingzhuang, REN Guangming, SHAO Yizhi, LU Tongyan
2021, 45(11):1909-1920. DOI:10.11964/jfc.20210512833
Abstract FullText HTML PDF
DPiWE: a curated database for pathogenic bacteria involved in water environment
DONG Pengsheng, GUO Haipeng, WANG Yanting, CHENG Huangwei, WANG Kai, HONG Man, HOU Dandi, WU Yuhua, ZHANG Demin
2021, 45(11):1921-1933. DOI:10.11964/jfc.20210612935
Abstract FullText HTML PDF
Influence factors on the netting gear loss rate of gillnet in coastal waters of China
SONG Liming, CHEN Mingrui, DING Ruizhi, WANG Di, ZHOU Wang, LI Yiting
2021, 45(11):1934-1942. DOI:10.11964/jfc.20200512272
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of recycling and high-value utilization of protein from aquatic by-products
ZHAO Yong, WU Yi, LI Yufeng, LIU Haiquan, WANG Jingjing
2021, 45(11):1943-1953. DOI:10.11964/jfc.20200912391
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction