column
Current situation and prospect of technological innovation in China's aquatic seed industry
HU Honglang, HAN Feng, GUI Jianfang
2023, 47(1):019101. DOI:10.11964/jfc.20220813661
Abstract FullText HTML PDF
Fish genome editing breeding in china: status, problems and prospects
CHEN Songlin, WANG Deshou, KUANG Youyi, CUI Zhongkai, LI Minghui
2023, 47(1):019102. DOI:10.11964/jfc.20221013739
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on primordial germ cell development and reproductive manipulation techniques of fish
TAO Binbin, HU Wei
2023, 47(1):019107. DOI:10.11964/jfc.20221013741
Abstract FullText HTML PDF
Genome-wide identification of the MKK gene family in Scophthalmus maximus and its involvement in abiotic and biotic stress responses
ZHENG Weiwei, XU Xiwen, CHEN Songlin, E Zechen, LIU Yingjie
2023, 47(1):019109. DOI:10.11964/jfc.20221013737
Abstract FullText HTML PDF
Study on function of scarb1 gene in Eriocheir sinensis and its association with growth traits
JIANG Pengfei, HOU Xin, WANG Jun, CHEN Xiaowen, WANG Chenghui
2023, 47(1):019113. DOI:10.11964/jfc.20220413440
Abstract FullText HTML PDF
Application of the liquid chip "Yellow Sea Chip No.1" in genetic evaluation of the base population with resistance to acute hepatopancreatic necrosis disease in Litopenaeus vannamei
LIU Mianyu, LI Xupeng, KONG Jie, MENG Xianhong, CHEN Meijia, LUO Kun, SUI Juan, DAI Ping, ZHANG Yawen, QIANG Guangfeng, TAN Jian, CHEN Baolong, CAO Jiawang, LI Bobo, LAI Xiaofang, LUAN Sheng
2023, 47(1):019417. DOI:10.11964/jfc.20211013127
Abstract FullText HTML PDF
Application of computer vision in morphological and body weight measurements of large yellow croaker (Larimichthys crocea)
WANG Yusha, WANG Jiaying, XIN Rui, KE Qiaozhen, JIANG Pengxin, ZHOU Tao, XU Peng
2023, 47(1):019516. DOI:10.11964/jfc.20220813656
Abstract FullText HTML PDF
Promotion of genetic improvement to world aquaculture development
WANG Shilong, HU Honglang, XIONG Xuemei, GAO Zexia
2023, 47(1):019603. DOI:10.11964/jfc.20220813665
Abstract FullText HTML PDF
Main methods, genetic analysis and prospect of common carp (Cyprinus carpio) breeding in China
DONG Zaijie, LUO Mingkun
2023, 47(1):019604. DOI:10.11964/jfc.20221113785
Abstract FullText HTML PDF
Research status and development suggestion of China’s aquaculture breeding
LIU Yongxin, SHAO Changwei, HOU Jilun, ZAHNG Dianchang, ZHENG Xianhu
2023, 47(1):019605. DOI:10.11964/jfc.20221113793
Abstract FullText HTML PDF
Advances in environmental tolerance and resistance breeding in fish
GUO Honghui, HU Zhen, ZHANG Jingang, ZOU Guiwei, LIANG Hongwei
2023, 47(1):019606. DOI:10.11964/jfc.20221013771
Abstract FullText HTML PDF
Development and prospect for scientific and technological innovation of mudflat mollusk breeding industry in Zhejiang
LIN Zhihua, HE Lin, DONG Yinghui
2023, 47(1):019608. DOI:10.11964/jfc.20221013754
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of miR-17a-5p and its target genes in Hypophthalmichthys molitrix under hypoxia stress
LI Xiaohui, FENG Cui, Wang Qiaoxin, ZOU Guiwei, LIANG Hongwei
2023, 47(1):019610. DOI:10.11964/jfc.20221013775
Abstract FullText HTML PDF
Effects of hypoxia stress and reoxygenation on appetite, hypoxic response genes and physiological and biochemical indexes in the brain tissues of Leiocassis longirostris
LI Yao, YANG Zhiru, CHENG Jinghao, LI Jie, NING Xianhui, WANG Tao, ZHANG Kai, JI Jie, ZHANG Guosong, YIN Shaowu
2023, 47(1):019611. DOI:10.11964/jfc.20220113288
Abstract FullText HTML PDF
Genomic prediction accuracy analysis of AHPND resistance genome prediction in Litopenaeus vannamei using SNP panels with different densities
LIU Yang, LUAN Sheng, LIU Mianyu, LI Xupeng, MENG Xianhong, LUO Kun, SUI Juan, TAN Jian, DAI Ping, CAO Jiawang, CHEN Baolong, KONG Jie
2023, 47(1):019612. DOI:10.11964/jfc.20221113779
Abstract FullText HTML PDF
Expression analysis of Htatip2 and its DNA methylation in sterile triploid females of the Pacific oyster (Crassostrea gigas)
SUN Dongfang, YU Hong, LI Qi
2023, 47(1):019614. DOI:10.11964/jfc.20221013751
Abstract FullText HTML PDF
Research on the allogynogenetic biological effects in the second generation gynogenetic of Carassius auratus var. pengsenensis induced with sperms from Elopichthys bambusa and Culter alburnus
CAO Wenjie, ZHANG Jingrong, ZHANG Qingfei, ZHAO Yuhua, WANG Weimin
2023, 47(1):019615. DOI:10.11964/jfc.20211213206
Abstract FullText HTML PDF
Nutritional components and texture profiles of different abalone species and their hybrids
ZENG Liting, LUO Xuan, KE Caihuan, YOU Weiwei
2023, 47(1):019618. DOI:10.11964/jfc.20220413430
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction