column
Verification of microsatellite markers associated with growth traits in selected populations of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
YU Chengchen, SHEN Yubang, XU Xiaoyan, WANG Rongquan, LI Jiale
2021, 45(3):321-332. DOI:10.11964/jfc.20200212165
Abstract FullText HTML PDF
RNA sequencing to identify genes and SNP markers associated with growth traits in Ctenopharyngodon idella
SUN Xue, LI Shengjie, JIANG Peng, DU Jinxing, ZHOU Jiahui, BAI Junjie
2021, 45(3):333-344. DOI:10.11964/jfc.20190911988
Abstract FullText HTML PDF
Genetic structure of D-loop sequence in Acanthopagrus latus
HE Zhenhan, XIAO Shan, WANG Shaoshao, CHEN Huifang, SU Shaoping, ZHAO Yongzhen, YANG Chunling, ZENG Digang, ZHU Weilin, CHEN Xiuli, MA Huawei, JIANG Weiming, LIU Qingyun, LI Qiangyong, PENG Min
2021, 45(3):345-356. DOI:10.11964/jfc.20191212113
Abstract FullText HTML PDF
Expression pattern and localization analysis of cbx2 during embryonic and gonadal development in the medaka (Oryzias latipes)
CHAO Qinghe, SHEN Fengfeng, CAI Zhenxi, ZHANG Junling
2021, 45(3):357-364. DOI:10.11964/jfc.20200112133
Abstract FullText HTML PDF
Comparative transcriptome analysis of the gonad of the lacustrine goby (Gobiopterus lacustris)
DONG Zhongdian, LI Xueyou, HUANG Chengqin, ZHANG Hairui, HUANG Shunkai, ZHANG Ning, GUO Yusong, WANG Zhongduo
2021, 45(3):365-380. DOI:10.11964/jfc.20200312214
Abstract FullText HTML PDF
Sequence structure and immune function of signal transduction and transcriptional activator STAT1 of barbel chub (Squaliobarbus curriculus)
LUO Hong, LI Yaoguo, LI Dongfang, ZOU Jun, XIAO Tiaoyi
2021, 45(3):381-395. DOI:10.11964/jfc.20191112082
Abstract FullText HTML PDF
Transcriptome analysis of Procambarus clarkii to screen genes related to ovary development, immunity and growth
JIANG Hongxia, LIU Huifen, MA Xiao, WU Limin, KONG Xianghui, LI Xuejun
2021, 45(3):396-414. DOI:10.11964/jfc.20200612284
Abstract FullText HTML PDF
Glycogen content fluctuation and association analysis with polymorphism of gys gene of Sinonovacula constricta in the Zhejiang population
CHEN Yanyuan, LIU Sheng, HE Jing, YAO Hanhan, LIN Zhihua, DONG Yinghui
2021, 45(3):415-423. DOI:10.11964/jfc.20200212159
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into the microstructure and microchemical characteristics of the hard tissues of Acipenser sinensis
JIANG Tao, WANG Chengyou, DU Hao, ZHANG Shuhuan, LIU Hongbo, WEI Qiwei, YANG Jian
2021, 45(3):424-432. DOI:10.11964/jfc.20191012033
Abstract FullText HTML PDF
Key functional groups selection in marine ranching fishery resources from the Pearl River Estuary
ZHOU Weiguo, DING Dewen, SUO Anning, HE Weihong, TIAN Tao
2021, 45(3):433-443. DOI:10.11964/jfc.20191212111
Abstract FullText HTML PDF
A numerical study of the effect of relative inflow distance on hydrodynamic characteristics in the single-drain rectangular aquaculture tank with arc angles
XUE Boru, YU Linping, ZHANG Qian, REN Xiaozhong, BI Chunwei
2021, 45(3):444-452. DOI:10.11964/jfc.20191112077
Abstract FullText HTML PDF
Effects of integrated rice-crayfish co-culture on soil fertility and metal element content
YU Jixin, LI Wei, LIU Jiashou, XIONG Fei, YUAN Jing, ZHANG Tanglin
2021, 45(3):453-461. DOI:10.11964/jfc.20190711895
Abstract FullText HTML PDF
Detection, genotyping and pathogenicity of virulence genes in Aeromonas species isolated from diseased freshwater fish
LIU Xiaofang, REN Yan, ZHANG Defeng, GONG Hua, SHI Cunbin, CHANG Ouqin, PAN Houjun
2021, 45(3):462-471. DOI:10.11964/jfc.20200312180
Abstract FullText HTML PDF
Progress in research of antifouling technology of offshore cage netting
SHI Jiangao, YU Wenwen, ZHAO Kui, LIU Yongli, WANG Lei, XU Aicai, WANG Liqun, CHANG Xiangyu, WANG Yue, SUN Bin, SHU Aiyan
2021, 45(3):472-485. DOI:10.11964/jfc.20200512274
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction