column
Characteristics analysis and application of mitochondrial DNA barcoding in laboratory red crucian carp (Carassius carassius, red variety)
WANG Yude, LI Dengke, CHEN Kejie, WU Duansheng, LIU Shaojun
2021, 45(1):1-9. DOI:10.11964/jfc.20191112046
Abstract FullText HTML PDF
Cloning of grass carp (Ctenopharyngodon idella) SGLT1/2 genes and effect of glucose on its mRNA expression
TANG Wenyu, YANG Guokun, ZHAO Wenli, QIN Chaobin, ZHANG Yanmin, MENG Xiaolin, NIE Guoxing
2021, 45(1):10-22. DOI:10.11964/jfc.20200712350
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and functions of the lymphogenic tal gene of Crassostrea hongkongensis
HUANG Yanan, ZHOU Yinyin, ZHANG Yuehuan, YU Ziniu, LI Jun, PAN Ying
2021, 45(1):23-32. DOI:10.11964/jfc.20200312212
Abstract FullText HTML PDF
Antioxidative status and immune response in common carp (Cyprinus carpio) under oxidative stress
HE Qin, JIA Rui, CAO Liping, DU Jinliang, GU Zhengyan, JENEY Galina, XU Pao, YIN Guojun
2021, 45(1):33-43. DOI:10.11964/jfc.20200212163
Abstract FullText HTML PDF
Effects of LED colors and melatonin treatment on antioxidant enzyme activities and relevant hormone concentrations of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
ZHAO Xin, LI Li, DONG Shuanglin, GAO Qinfeng, YE Le
2021, 45(1):44-54. DOI:10.11964/jfc.20200812379
Abstract FullText HTML PDF
Effects of β-alanine supplementation on the metabolomics of Mytilus coruscus
WANG Chunyue, PAN Chen, LIAO Zhi, FAN Meihua, YAN Xiaojun
2021, 45(1):55-67. DOI:10.11964/jfc.20200412241
Abstract FullText HTML PDF
Age and growth of Coreius heterodon from Wuhan stretch of the middle Yangtze River
TIAN Bo, WU Jinming, LIANG Meng, DU Hao, WEI Qiwei
2021, 45(1):68-78. DOI:10.11964/jfc.20190911991
Abstract FullText HTML PDF
De novo transcriptome analysis and comparison of the FFRC No.2 strain common carp (Cyprinus carpio) associated with its muscle growth
WANG Lanmei, ZHU Wenbin, FU Jianjun, DONG Zaijie
2021, 45(1):79-87. DOI:10.11964/jfc.20200412229
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of nutritional components of different fertility triploid Pacific oyster (Crassostrea gigas) during gonadal development
WANG Shuo, XUE Mingyuan, YANG Qiong, YU Hong, LI Qi
2021, 45(1):88-97. DOI:10.11964/jfc.20200412244
Abstract FullText HTML PDF
Effects of silymarin on growth, activities of immune-related enzymes, hepatopancreas histology and intestinal microbiota of the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) at low salinity
LI Huifeng, LI Erchao, XU Chang, ZHOU Li, CHEN Liqiao
2021, 45(1):98-114. DOI:10.11964/jfc.20200612291
Abstract FullText HTML PDF
IgM expression and B lymphocyte antibacterial activity of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
ZHANG Menglan, LU Zhijie, ZHAN Fanbin, LI Yanan, SHI Fei, ZHAO Lijuan, LIN Li, QIN Zhendong
2021, 45(1):115-124. DOI:10.11964/jfc.20200612289
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and bioinformatic analysis of elastase gene from skeletal muscle of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)
ZHONG Chan, WU Guoping, SHU Mei, SUN Lechang, CAO Minjie
2021, 45(1):125-135. DOI:10.11964/jfc.20191112079
Abstract FullText HTML PDF
Synergism of sodA, sodB and KatG in Aeromonas hydrophila under antioxidative stress
CHEN Liwei, ZHANG Meimei, ZHANG Jiaonan, HUANG Lixing, ZHAO Lingmin, XU Xiaojin, QIN Yingxue, YAN Qingpi
2021, 45(1):136-146. DOI:10.11964/jfc.20200612313
Abstract FullText HTML PDF
Research advances on probiotics and fish gut health
ZHANG Meiling, SHAN Chengjie, DU Zhenyu
2021, 45(1):147-157. DOI:10.11964/jfc.20200512254
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction