column
Tissue expression of lipid metabolism related genes PPARs and their responses to heat stress in turbot (Scophthalmus maximus)
ZHAO Tingting, YANG Shuangshuang, MA Aijun, HUANG Zhihui, SUN Zhibin, WANG Xin’an, XIA Dandan
2020, 44(4):515-522. DOI:10.11964/jfc.20190411747
Abstract FullText HTML PDF
Prokaryotic protein expression of suppressor of cytokine signaling 1 of yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) and preparation of their polyclonal antibodies
YE Hanmei, WEI Xiaolei, TAN Xiaoying
2020, 44(4):523-527. DOI:10.11964/jfc.20190611851
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and transcriptional regulation of tf and tfr1a promoters in Megalobrama amblycephala
WANG Jixiu, ZHANG Feng, WANG Weimin, LIU Hong
2020, 44(4):528-538. DOI:10.11964/jfc.20190311709
Abstract FullText HTML PDF
Identification and evolutionary analysis of Tc1/Mariner transposons in four catfish genomes
ZHAO Lianpeng, SHAO Feng, HU Jingwen, ZHANG Yaoguang, PENG Zuogang
2020, 44(4):539-550. DOI:10.11964/jfc.20190111615
Abstract FullText HTML PDF
Molecular cloning and expression of sepiapterin reductase in Japanese ornamental carp (Cyprinus carpio var. koi)
HU Ju, FENG Cai, MA Xiao, WU Limin, LIU Huifen, SONG Hongmei, HU Yinchang, TIAN Xue, LI Xuejun
2020, 44(4):551-561. DOI:10.11964/jfc.20190711869
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and characterization of cytochrome P450 302a1 (CYP302a1) during molting stages in Macrobrachium rosenbergii
YANG Guang, QIN Zhendong, ZHAO Lijuan, ZHAN Fanbin, SHEN Haiyang, ZHANG Menglan, LU Zhijie, YE Chengkai, LI Fenglin, PAN Gan, LIN Li
2020, 44(4):562-574. DOI:10.11964/jfc.20190711868
Abstract FullText HTML PDF
Effect of KK-42 on the carapace ultrastructure in Macrobrachium nipponense during postmolt
ZHANG Junfang, DU Juan, CHEN Ke, YANG Hong, NING Qianji
2020, 44(4):575-580. DOI:10.11964/jfc.20190311677
Abstract FullText HTML PDF
Supplementary study on reproductive biology and life cycle of Sargassum fusiforme (Phaeophyceae)
LIN Lidong, SHANG Tiange, ZHANG Tiantian, WANG Caixia, CHEN Binbin, WU Mingjiang, MA Zengling
2020, 44(4):581-595. DOI:10.11964/jfc.20190111639
Abstract FullText HTML PDF
Biomass particle size spectrum of fish in the Jiaozhou Bay
XU Shannan, GUO Jianzhong, CHEN Zuozhi, ZHANG Kui, XU Youwei, LI Chunhou
2020, 44(4):596-605. DOI:10.11964/jfc.20180811435
Abstract FullText HTML PDF
Community structure of ichthyoplankton and its relationship with environmental factors in Daiquyang spawning ground
FAN Ziwei, JIANG Rijin, ZHANG Hongliang, CHEN Feng, YIN Rui, ZHANG Linlin, LIANG Jun
2020, 44(4):606-620. DOI:10.11964/jfc.20190411730
Abstract FullText HTML PDF
Niche and interspecific associations of dominant fishes in southern coastal waters in Taizhou, China
HAN Xiaofeng, WANG Yongxue, QIU Jinjin, ZHANG Miaomiao, YU Songli, LIANG Hai, ZHANG Yihan, LAI Hongyun, JIANG Yuxuan, SHUI Bonian
2020, 44(4):621-631. DOI:10.11964/jfc.20190411721
Abstract FullText HTML PDF
Annual change of primary productivity in Apostichopus japonicus ponds by three water quality regulations
SUN Guangwei, ZHOU Wei, DANG Ziqiao, WEI Yanan, LIN Qing, LEI Zhaolin, CHEN Jifeng, GUO Chao, ZHANG Dongsheng
2020, 44(4):632-641. DOI:10.11964/jfc.20190511794
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary soybean meal on the intestinal microbiota and metabolic enzymes activities of microbial amino acids of Channa argus
ZHU Jinyu, HAN Bei, BU Hongyi, HU Juntao, ZHANG Xin, LIU Lingjun, MIAO Shuyan
2020, 44(4):642-650. DOI:10.11964/jfc.20181211583
Abstract FullText HTML PDF
Effects of mixed culture of Lactobacillus as water additive on the environment of pond, and the health of intestine and gill of tilapia(Oreochromis niloticus)
WANG Miao, LU Maixin, YI Mengmeng, LI Zhonghui, GAO Fengying, LIU Zhigang, KE Xiaoli, CAO Jianmeng
2020, 44(4):651-660. DOI:10.11964/jfc.20190411733
Abstract FullText HTML PDF
Yellow spot disease in Pyropia species infected by Vibrio mediterranei 117-T6
XU Mengya, YANG Rui, LIU Qiqin, HE Yingyun, CHEN Haimin
2020, 44(4):661-671. DOI:10.11964/jfc.20190711865
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and identification of pathogens of ulcer disease in Cynoglossus semilaevis
LI Wenyue, ZUO Zhihan, ZHANG Jingjing, SHANG Bijiao, SUN Jinsheng
2020, 44(4):672-680. DOI:10.11964/jfc.20190711874
Abstract FullText HTML PDF
Attractive effects for different positions and orientations of fishway entrance
WANG Cen, WANG Jibao, WU Huan, SONG Jiquan, SUN Shuangke, SHI Xiaotao
2020, 44(4):681-689. DOI:10.11964/jfc.20190411735
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the effects of hypoxia stress on crustacean and its molecular regulation
SUN Shengming, ZHU Mengru, PAN Fangyan, WANG Ning, FU Hongtuo, GE Xianping
2020, 44(4):690-704. DOI:10.11964/jfc.20191112052
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction