column
Molecular cloning and characterization of cyp19a1b gene and the effect of Letrozole on its expression in Carassius auratus
LI Yongjing, WU Limin, WANG Lei, MA Xiao, LI Xuejun
2018, 42(8):1169-1180. DOI:10.11964/jfc.20170910963
Abstract FullText HTML PDF
Prokaryotic expression, antibody preparation and immunological identification of VASA protein in the freshwater crab (Sinopotamon henanense)
DU Xiaolin, WANG Lan, SUN Min
2018, 42(8):1181-1188. DOI:10.11964/jfc.20170810926
Abstract PDF
Sperm flagellar protein 1 (Spef1) gene clone and expression analysis in Sepiella japonica
ZHOU Lin, LI Ying, LÜ Zhenming, CHI Changfeng, WU Changwen, SHI Huilai
2018, 42(8):1189-1198. DOI:10.11964/jfc.20170410783
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the isotonic point and effects of seawater desalination on the Na+/K+/Cl- concentration, Na+-K+-ATPase activity and relative gene expressions in Lateolabrax maculatus
ZHANG Xiaoyan, WEN Haishen, ZHANG Kaiqiang, LIU Yang, FANG Xiu, LI Yun
2018, 42(8):1199-1208. DOI:10.11964/jfc.20170410780
Abstract FullText HTML PDF
Effects of temperature and dissolved oxygen on the survival, activity and the adaptation strategy of metabolism in sea cucumber (Apostichopus japonicus)
ZHOU Xiaomeng, ZHANG Xiumei, LI Wentao
2018, 42(8):1209-1219. DOI:10.11964/jfc.20171111043
Abstract FullText HTML PDF
The influence factors of spatial point patterns of purse seine free school in the Central Equatorial Pacific Ocean
YANG Xiaoming, WANG Xuefang, TIAN Siquan, DAI Xiaojie
2018, 42(8):1220-1228. DOI:10.11964/jfc.20170510837
Abstract PDF
Spatial differences of fish community distribution in the adjacent sea areas of thermal discharge from Qinshan Nuclear Power Plant
JIANG Chaopeng, XU Zhaoli, CHEN Jiajie
2018, 42(8):1229-1240. DOI:10.11964/jfc.20160110267
Abstract PDF
Crab community structure and its relationship with environment factors inPishan waters of the middle of Zhejiang Province
ZHENG Ji, XIE Xu, YU Cungen, XIA Lujun, BI Siyao, ZHANG Ping, DENG Xiaoyan, MIAO Lu
2018, 42(8):1241-1253. DOI:10.11964/jfc.20170810940
Abstract FullText HTML PDF
Ecological service value evaluation of seaweed aquaculture in Zhejiang and Jiangsu Provinces
LÜ Han, YE Guanqiong, JIN Mingjian, JIA Shiguo
2018, 42(8):1254-1262. DOI:10.11964/jfc.20170610864
Abstract FullText HTML PDF
An age-structured population model of the Chinese sturgeon(Aciperser sinensis)
WANG Luhai, HUANG Zhenli, REN Jiaying, LI Haiying
2018, 42(8):1263-1272. DOI:10.11964/jfc.20170410778
Abstract FullText HTML PDF
Genetic variability in wild and selected populations of Ctenopharyngodon idella using microsatellite markers
WANG Shentong, SHEN Yubang, MENG Xinzhan, WANG Rongquan, LI Jiale
2018, 42(8):1273-1284. DOI:10.11964/jfc.20171010997
Abstract FullText HTML PDF
Effects of selective breeding on the morphological characteristics of wild and cultured juvenile Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)
JIANG Xiaodong, WU Xugan, HE Jie, DENG Deng, XIANG Chaolin, CHENG Yongxu
2018, 42(8):1285-1298. DOI:10.11964/jfc.20170510852
Abstract FullText HTML PDF
Effects of efflux pump inhibitors on the amphenicols resistance of Vibrio strains isolated from marine aquaculture
LI Jian, ZHAO Shu, WANG Yuan, MA Licai, LIU Xu, FANG Wenhong
2018, 42(8):1299-1306. DOI:10.11964/jfc.20170110697
Abstract FullText HTML PDF
Inhibition of EGCG on myofibrillar protein degradation of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
ZHAO Yongqiang, YANG Xianqing, LI Laihao, WU Yanyan, WEI Ya, CEN Jianwei, SUN Zuli, ZHANG Hongjie
2018, 42(8):1307-1314. DOI:10.11964/jfc.20170410824
Abstract FullText HTML PDF
Review on the life history of jumbo squid (Dosidicus gigas) in the Eastern Pacific Ocean
HU Guanyu, FANG Zhou, CHEN Xinjun
2018, 42(8):1315-1328. DOI:10.11964/jfc.20170610869
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction