column
Chromosome and karyotype of the crayfish (Procambarus clarkii)
ZHANG Sha, YU Shuhui, QIU Gaofeng
2018, 42(10):1513-1519. DOI:10.11964/jfc.20171211084
Abstract FullText HTML PDF
Molecular cloning and expression of a coding CARD gene from Haliotis diversicolor in development and under stresses
ZHANG Lili, HE Simei, WANG Guodong, WANG Yilei
2018, 42(10):1520-1530. DOI:10.11964/jfc.20170910959
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Cu2+ stress on physiology biochemistry and histopathological structure of Scapharca broughtonii
LI Yang, XUE Suyan, LI Jiaqi, SHEN Shufang, CHEN Qionglin, JIANG Zengjie, FANG Jianguang, MAO Yuze
2018, 42(10):1531-1540. DOI:10.11964/jfc.20170810928
Abstract FullText HTML PDF
Diel vertical migration of Antarctic krill (Euphausia superba) swarm in the Bransfield Strait during austral autumn 2016 inferred from acoustic data and its relations to environmental factors
ZHU Guoping, YANG Yang, WANG Rui, TONG Jianfeng
2018, 42(10):1541-1549. DOI:10.11964/jfc.20170810919
Abstract FullText HTML PDF
Growth, mortality and optimum catchable size of Bombay duck (Harpadon nehereus) in the Wentai fishing ground, East China Sea
DU Xiaoxue, GAO Chunxia, TIAN Siquan, LIU Weicheng, WANG Jiaqi, YE Shen
2018, 42(10):1550-1558. DOI:10.11964/jfc.20170610862
Abstract FullText HTML PDF
Effects of the sediment type on ecological functions of macrobenthos in the intertidal zones of Sanya Bay
LI Yafang, DU Feiyan, WANG Lianggen, WANG Xuehui, NING Jiajia
2018, 42(10):1559-1571. DOI:10.11964/jfc.20170810938
Abstract FullText HTML PDF
Growth performance and morphological characteristics analysis of the hybrid F1, Megalobrama terminalis (♀)×Culter alburnus (♂)
GUO Honghong, ZHENG Guodong, WU Chengbin, CHEN Jie, JIANG Xiayun, ZOU Shuming
2018, 42(10):1572-1581. DOI:10.11964/jfc.20170910978
Abstract FullText HTML PDF
Effect of large-scale family selection on body weight of Litopenaeus vannamei by computer simulation
LUAN Sheng, ZHONG Weipeng, TAN Jian, LUO Kun, CHEN Baolong, KONG Jie
2018, 42(10):1582-1588. DOI:10.11964/jfc.20171111060
Abstract FullText HTML PDF
Effects of different cultural patterns of Macrobrachium rosenbergii on plankton
LÜ Linlan, DONG Xuexing, ZHAO Weihong, OU Jiangtao, HE Feng
2018, 42(10):1589-1595. DOI:10.11964/jfc.20170910980
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and probiotic properties of lactic acid bacteria from the gut of crucian carp (Carassius auratus)
YANG Yuanyuan, WANG Nannan, CAO Qing, LU Chengping, LIU Yongjie
2018, 42(10):1596-1605. DOI:10.11964/jfc.20171011017
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, cultivation and identification of Ctenopharyngodon idella intestinal macrophages
TAO Huizhu, XIAO Ning, ZHAO Yuting, FANG Hui, LI Jinnian
2018, 42(10):1606-1614. DOI:10.11964/jfc.20170910950
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and detection of cytokines polyclonal antibodies of Cyprinus carpio
FENG Junchang, CHANG Xulu, ZHU Zhenxiang, GUO Xiangrui, ZHAO Yanjing, LIU Huifen, ZHANG Jianxin, NIE Guoxing
2018, 42(10):1615-1625. DOI:10.11964/jfc.20171010998
Abstract FullText HTML PDF
Culture and application of Siniperca chuatsi embryo cell line
CHEN Xiaowu, SHEN Yawei, ZHAO Jinliang, WU Minglin
2018, 42(10):1626-1634. DOI:10.11964/jfc.20170810942
Abstract FullText HTML PDF
Correlation between microflora structure in intestinal tract and aquaculture environment of tilapia (Oreochromis niloticus) and streptococcicosis
LIU Zhigang, LU Maixin, KE Xiaoli, WANG Miao, ZHANG Defeng
2018, 42(10):1635-1647. DOI:10.11964/jfc.20170910951
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and bioactivity evaluation of high Fischer ratio oligo-peptide from Trichiurus japonicus
TAO Jing, DING Dongge, CHEN Yin, WANG Bin, WANG Jiabin, ZHAO Yuqin, HUO Jiancong
2018, 42(10):1648-1660. DOI:10.11964/jfc.20170710902
Abstract FullText HTML PDF
Management strategy evaluation of fishery stocks in Haizhou Bay based on Data-Limited Methods
SUN Ming, ZHANG Chongliang, LI Yunzhou, XU Binduo, XUE Ying, REN Yiping
2018, 42(10):1661-1669. DOI:10.11964/jfc.20170910964
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction